Nájemní řád a obchodní podmínky

 1. Úvod
  1. Tento Nájemní řád stanoví základní práva a povinnosti mezi společností S.O.S. – DEKORACE, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Kunratice, Dobronická 1256, PSČ 14800, IČO 271 19 432 (dále jen “Pronajímatel”) a jejím zákazníkem (dále jen „Nájemce“) při pronájmu dekorativních předmětů a jiných movitých věcí z výrobního sortimentu Pronajímatele.
  2. Každý pronájem podle předchozího odstavce je realizován na základě nájemní smlouvy uzavírané podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ”) a předmětem nájmu může být jednotlivá movitá věc nebo soubor movitých věcí.
  3. Nájemce odesláním objednávky bere na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
 2. Sjednání nájmu
  1. Nájemní smlouva je obvykle uzavírána prostřednictvím objednávky postupem uvedeným dále v odst. 2.3. – 2.6. Nájemního řádu. Ve specifických případech může být mezi smluvními stranami uzavřena písemná nájemní smlouva.
  2. Pronájem je sjednáván na základě poptávky Nájemce. Preferovanou formou je elektronická forma poptávky prostřednictvím internetového rozhraní Pronajímatele (www.sosdekorace.cz nebo www.dekorent.cz). Poptávka může být učiněna i jiným distančním způsobem (e-mail, telefon, fax), případně osobně.
  3. Na základě poptávky Nájemce a případně vyžádaných dodatečných informací Pronajímatel vytvoří a zašle Nájemci nabídku obsahující podmínky nájmu.
  4. Pokud jsou nabízené podmínky nájmu přijatelné, učiní Nájemce závaznou objednávku, a to tím způsobem, že nabízené podmínky nájmu odsouhlasí. V opačném případě Nájemce požádá o změnu nabízených podmínek nájmu nebo nabídku odmítne. Má se za to, že Nájemce nabídku odmítl, pokud ji neodsouhlasí nejpozději v navrhovaný den počátku nájmu.
  5. Nájemní smlouva je uzavřena potvrzením závazné objednávky Pronajímatelem a jeho doručením či sdělením Nájemci. Pronajímatel není povinen závaznou objednávku potvrdit zejména v případě, že z objektivních důvodů není možné splnit nabízené podmínky nájmu (např. pokud v důsledku prodlení s odsouhlasením nabídky není již předmět nájmu na požadovaný termín k dispozici).
  6. Pokud Pronajímatel požaduje zaplacení zálohy na nájemné podle odst. 6.3. Nájemního řádu, je účinnost nájemní smlouvy (a tedy i závaznost rezervace předmětu nájmu na požadovaný termín) odložena do okamžiku zaplacení zálohy.
  7. Nájemce odsouhlasením nabídky, resp. podpisem nájemní smlouvy, potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Nájemního řádu.
 3. Předání a převzetí předmětu nájmu
  1. K předání a převzetí předmětu nájmu dojde v místě a čase sjednanými v nájemní smlouvě. Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby jej mohl užívat k účelu, k jakému je předmět nájmu určen.
  2. Předání a převzetí předmětu nájmu smluvní strany osvědčí v písemném předávacím protokolu, ve kterém jsou vedle údaje o místě a čase předání uvedeny charakteristika, počet a stav jednotlivých věcí tvořících předmět nájmu.
  3. Nájemce podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že se podrobně seznámil se stavem a vlastnostmi všech věcí tvořících předmět nájmu.
  4. Nájemce podpisem předávacího protokolu dále potvrzuje, že předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce a vysvětleny správné postupy užití.
  5. Nájemce nese náklady spojené s nakládkou, vykládkou a dopravou předmětu nájmu jak při převzetí předmětu nájmu do užívání, tak při jeho vrácení po ukončení doby nájmu.
 4. Užívání předmětu nájmu
  1. Nájemce se zavazuje užívat věc řádně v souladu s jejím určením, dodržovat základní pravidla užívání věci a chránit předmět nájmu před nadměrným opotřebením, poškozením, zničením nebo ztrátou. Nájemce není oprávněn předmět nájmu nijak opravovat či upravovat.
  2. Nájemce není oprávněn přenechat věc k užívání jiné osobě. Umožní-li přesto Nájemce užívání předmětu nájmu třetí osobou, odpovídá Pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby předmět nájmu užíval sám.
  3. Dojde-li k poškození, zničení nebo ztrátě předmětu nájmu, je Nájemce povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Pronajímateli.
  4. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku vzniklých Nájemci nebo třetím osobám při používání předmětu nájmu.
  5. Pokud je nájemní smlouvou sjednáno místo užívání předmětu nájmu, je Nájemce povinen užívat předmět nájmu pouze v tomto místě, neodsouhlasí-li Pronajímatel přemístění předmětu nájmu na jiné místo.
  6. Nájemce je povinen kdykoli bez zbytečného odkladu na žádost pronajímatele umožnit jeho pracovníkům přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly předmětu nájmu, příp. provedení servisní prohlídky nebo opravy.
 5. Vrácení předmětu nájmu
  1. Po uplynutí doby nájmu Nájemce vrátí předmět nájmu na místě, na kterém jej jej převzal, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pronajímatel je povinen vrácení předmětu nájmu v řádném termínu během provozní doby umožnit.
  2. Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit kompletní a ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
  3. Vrácení předmětu nájmu, jakož i stav věcí tvořících předmět nájmu při jejich vrácení, osvědčí smluvní strany v předávacím protokolu. V případě, že není možné předmět nájmu vrátit z důvodu jeho zničení nebo ztráty, osvědčí smluvní strany tuto skutečnost rovněž v písemném protokolu.
  4. Při vrácení předmětu nájmu před uplynutím sjednané doby nájmu se nájemné ani jeho část nevrací.
  5. Nájemce nahradí Pronajímateli v plné výši škodu vzniklou případným poškozením, odcizením, ztrátou nebo zničením předmětu nájmu.
 6. Cena a její splatnost
  1. Při stanovení výše odměny Pronajímatele ze jeho služby spojené s pronájmem se vychází primárně z aktuálních katalogových nabídek a prezentací a aktuálního ceníku dostupného na internetových stránkách Pronajímatele, které však nejsou závazné. Stanovená cena sestávající z nájemného a ceny případných doplňkových služeb je v případě konkrétní nájemní smlouvy uvedena v příslušné objednávce, resp. písemné nájemní smlouvě.
  2. Cena za služby Pronajímatele ve stanovené výši a po započtení případné zálohy podle následujícího odstavce je splatná při převzetí předmětu nájmu Nájemcem, není-li v potvrzené objednávce, resp. písemné nájemní smlouvě, stanoven pozdější den splatnosti.
  3. Pronajímatel je oprávněn po přijetí závazné objednávky požadovat předem zaplacení zálohy na nájemné na základě zálohové faktury, a to až do výše 50 % stanovené celkové výše ceny za služby Pronajímatele.
  4. Pokud Nájemce odstoupí od nájemní smlouvy do 48 hodin před sjednaným termínem počátku nájmu (převzetí předmětu nájmu), je povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 % stanovené celkové ceny za služby Pronajímatele.
  5. Pokud Nájemce odstoupí nebo neposkytnutím součinnosti zmaří realizaci nájemní smlouvy později než 48 hodin před sjednaným termínem počátku nájmu (převzetí předmětu nájmu), je povinen uhradit Pronajímateli storno poplatek ve výši 100 % stanovené celkové ceny za služby Pronajímatele.
 7. Postup při prodlení Nájemce
  1. Pro případ, že Nájemce neuhradí řádně a včas cenu za služby Pronajímatele, má Pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  2. V případě, kdy doba Nájemcova prodlení s úhradou ceny za služby Pronajímatele překročí 30 dní, zavazuje se Nájemce dále hradit smluvní pokutu ve stanovené celkové výši ceny za služby Pronajímatele za každý započatý týden prodlení, počínaje prvním týdnem po uplynutí třicátého dne od splatnosti.
  3. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury Pronajímatele, která má minimálně 7denní splatnost.
  4. V případě, že Nájemce je v prodlení s vrácením předmětu nájmu, má Pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši sjednané výše nájemného za každé započaté období prodlení rovnající se sjednané době nájmu.
  5. Žádným ustanovením Nájemního řádu nejsou dotčena zákonná práva Pronajímatele spojená s prodlením Nájemce či jiným případným porušením nájemní smlouvy Nájemcem. Těmito právy jsou zejména:
   • nárok na zákonný úrok z prodlení podle § 1970 OZ,
   • právo na náhradu škody podle § 2913 OZ,
   • právo na náhradu nákladů soudního řízení spojené s případným soudním vymáháním závazku podle § 142 a násl. občanského soudního řádu.
 8. Trvání a ukončení smlouvy
  1. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou. Doba nájmu je stanovena v nájemní smlouvě (tj. potvrzené objednávce nebo písemné nájemní smlouvě).
  2. Pronajímatel má právo vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby, pokud je Nájemce v prodlení s hrazením peněžitého závazku vůči Pronajímateli delším než 30 dnů nebo pokud Nájemce závažným způsobem nebo opakovaně porušuje podmínky užívání předmětu nájmu stanovené v článku 4. Nájemního řádu. V takovém případě má Nájemce povinnost vrátit předmět nájmu Pronajímateli bez zbytečného odkladu, přičemž ustanovení článku 5. Nájemního řádu se použijí obdobně.
  3. Skončení nájmu nemá vliv na nároky, práva a povinnosti, které vznikly za dobu jeho trvání.
 9. Reklamace a řešení sporů
  1. Pronajímatel neodpovídá za vlastnosti (např. barva, velikost, materiál), či vady předmětu nájmu, které byly známy při předání předmětu nájmu Nájemci do užívání, neboť byly zjevné nebo byly uvedeny v předávacím protokolu. Pronajímatel neodpovídá ani za běžné opotřebení předmětu nájmu vzniklé jeho předchozím užíváním.
  2. Pokud se u předmětu nájmu, resp. některé z věcí tvořících předmět nájmu, projeví skrytá vada, která brání nebo podstatně ztěžuje užívání věci k účelu, k jakému je určena, má Nájemce právo na výměnu věci za jinou věc věc sloužící témuž účelu. Kromě toho má Nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného za dobu, kdy nemohl věc řádně užívat.
  3. Práva podle předchozího odstavce musí být u pronajímatele uplatněna bez zbytečného odkladu poté, co se vada projeví, nejpozději však do skončení sjednané doby nájmu.
  4. Pokud je Nájemce spotřebitelem, který uplatní reklamaci podle předchozího odstavce, Pronajímatel vydá Nájemci písemné potvrzení o tom, kdy Nájemce právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále Nájemci vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  5. Pronajímatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
  6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, v případě Nájemce, který je spotřebitelem, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Nájemce, který je spotřebitelem, stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  7. Veškeré spory, které by mohly mezi smluvními stranami vzniknout, budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit smírnou cestou i přes vynaložení veškerého úsilí na obou stranách, budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem České republiky místně příslušným podle sídla Pronajímatele.
  8. V případě, že Nájemce je spotřebitelem, spadá nájemní smlouva a případné mimosoudní řešení sporu do dohledové působnosti České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 10. Ostatní a závěrečná ustanovení
  1. Nájemní řád je obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 a násl. OZ a je platný pro všechny nájemní smlouvy uzavřené v době jeho účinnosti. Odchylná ujednání nájemní smlouvy (tj. příslušné potvrzené objednávky nebo případně uzavřené písemné nájemní smlouvy) mají přednost před zněním Nájemního řádu.
  2. Veškeré jednání vztahující se k nájemní smlouvě se řídí právními předpisy České republiky.
  3. Tento Nájemní řád nabývá účinnosti dne 29.6.2017.